DUYURULAR

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 2017 - 2022 Faliyet Raporuna erişmek için tıklayınız.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (12.1.2023)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 65’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 205 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve önceki başvurularla birlikte toplam 497.698 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Başvuruların Tamamı Hakkında Karar Verildi

12/1/2023 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 127.292’dir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 12/01/2023 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (17.960 kabul, 109.332 ret olmak üzere) toplam 127.292’dir. Kabul kararlarından 72’si kapatılan (dernek, vakıf, okul, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun görev süresinde başvuruların tamamı hakkında karar verilmiş bulunmaktadır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun çalışma sonuçlarının yer aldığı Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak yaptığı kapsamlı inceleme neticesinde her bir başvuru hakkında gerekçeli karar vermiştir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmıştır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmiştir.

Komisyon Görevini Tamamladı

Başvuruların tamamı hakkında karar veren Komisyonun görev süresi 22 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir. Komisyon kararlarına karşı mahkemelerde açılan davalara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda 7429 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 7075 sayılı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddede gerekli düzenleme yapılmıştır. 

       Kamuoyuna duyurulur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu İnfografiklerine erişmek için tıklayınız.

 

7075 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 5. Maddeye erişmek için tıklayınız.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (27.05.2022)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 70’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 220 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 496.822 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

 

27/05/2022 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 127.130’dur. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (124.235) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 2.895’tir.

 

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 27/05/2022 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (17.265 kabul, 106.970 ret olmak üzere) toplam 124.235’tir. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yaklaşık yüzde 98’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.580 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun çalışma sonuçlarının yer aldığı Faaliyet Raporlarına internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 2021 yılına ait Faliyet Raporuna erişmek için tıklayınız.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (31.12.2021)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 70’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 495.413 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

31/12/2021 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.783’tür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (120.703) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 6.080’dir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 31/12/2021 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (16.060 kabul, 104.643 ret olmak üzere) toplam 120.703’tür. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 4 (dört) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 95’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.550 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun çalışma sonuçlarının yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu çalışmaları Ve Faaliyet Raporu Hakkında bilgi notuna erişmek için tıklayınız.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (28.10.2021)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 75’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 495.010 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

 

28/10/2021 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.758’dir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (118.415)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 8.343’tür.

 

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/10/2021 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (15.050 kabul, 103.365 ret olmak üzere) toplam 118.415’tir. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yüzde 93’ü hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.550 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları, ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirip karara bağlamaktadır.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak başvurular hakkında ilgili mevzuat kapsamında incelemesini gerçekleştirmek suretiyle bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Başvuru ve kararlara ilişkin bilgilendirme ve duyurular Komisyonun internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Son günlerde Komisyona ilişkin gündeme getirilen iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek tarafsız ve bağımsız bir şekilde ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (28.05.2021)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 75’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 494.320 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

 

28/05/2021 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.674’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (115.130)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 11.544’dür.

 

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/05/2021 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (14.072 kabul, 101.058 ret olmak üzere) toplam 115.130’dur. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yaklaşık yüzde 91’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.550 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 2020 yılına ait Faliyet Raporuna erişmek için tıklayınız.

OHAL Komisyonu 2020 yılı faaliyet raporu yayımlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 3 yıllık görev süresi içerisinde yaptığı çalışmaları, oluşturulan veri inceleme ve değerlendirme sistemi ile karar örneklerini 2020 Faaliyet Raporu'nda derledi.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan raporda Komisyonun çalışma sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Raporda, Komisyonun Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiği vurgulandı. Öte yandan Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’ndan çok sayıda heyet ile çalışma ziyaretleri kapsamında görüşüldüğü ifade edildi.

Aralık 2020 itibariyle Komisyona 126 bin 630 başvuru yapıldığı belirtilen raporda, 22 Aralık 2017'de karar vermeye başlayan Komisyonun 3 yıl içinde başvuruların 89'unu sonuçlandırdığı, karar sayısının 112 bin 310 olduğu belirtildi.

Başvurunun incelenmesine ve karar sürecinde yapılanlara yönelik bilgi de sunulan raporda, Komisyon tarafından oluşturulan "Başvuru Veri İnceleme Sistemi"nde 95 ayrı başlık altında 20'den fazla kurumdan temin edilen yaklaşık 500 bin belge ve evrakın sisteme kaydı gerçekleştirildi. Raporda, bu sistemin görselleri de yer aldı.

Komisyon tarafından verilen kararların, ilgili kurumlara elden teslim edildiği belirtilen raporda, böylece posta yoluyla yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçildiği kaydedildi. Ayrıca başvurucuların “Başvuru Takip Sistemi” üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddine yönelik bilgilere de ulaşılabileceği ifade edildi.

Faaliyet raporunun "Başvuru Değerlendirme Yöntemi" başlıklı bölümünde, ele alınan her bir dosyada kişinin beyanlarından yola çıkarak ihraç sebeplerine, veri kaynaklarından temin edilen bilgi ve belgelerin incelendiğine işaret edildi. Raporda, Komisyonun karar değerlendirmesindeki temel yaklaşımının örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespitine yönelik olduğuna dikkati çekildi.

- Gerekçeli karar veriliyor

Her bir dosya ayrı ele alınarak bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verildiği aktarılan raporda, meslekten ihraç edilen eşlerden biri hakkında ret kararı verildiği, diğer eşin de mesleğe iade edildiği durumların bulunduğu, bu şekilde "şahsilik ilkesi" gereğince 1.116 kişinin başvurusunda kabul kararına hükmedildiği bildirildi.

Raporda, yargı mercileri tarafından verilen kararların UYAP üzerinden takip edildiği, haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilen başvuruların öncelikli incelendiği kaydedildi.

Komisyonun incelemesinin öncelikle idari bir inceleme olduğu ifade edilen raporda, bu kapsamda başvurucuların örgüt üyeliği ve mensubiyetinin yanında örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığının değerlendirildiği vurgulandı.

Raporda, Komisyona başvurusu bulunan 125 bin 686 gerçek kişinin yüzde 90'ı hakkında adli işlem süreci bulunduğu aktarıldı.

Bunun yanı sıra örgütle iltisaklı gazeteye abonelik ödemesi veya üst amir kanaati ya da kapatılan iltisaklı derneğe üyeliğin tek başına ret gerekçesi olarak görülmediğine dikkat çekildi. Faaliyet raporunda,  ortak kullanılan "ADSL hatları" ve yakınlara verilen cep telefonu hatları üzerinden ByLock kullanılması gibi durumlarla örgütün tuzağına düşen, FETÖ tarafından mağdur edilen kişilerin haklarının iadesi yönünde de çalışıldığı belirtildi.

- Değerlendirme kriterleri

Raporda, Komisyonun başvuruları değerlendirmede ele aldığı kriterler şöyle sıralandı:

"Adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespit ve bilgiler, FETÖ/PDY örgüt içi şifreli haberleşme programı kullanımına dair ByLock, Eagle gibi kullanıcı bilgisi, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya'da yeni hesap açan ve destek mahiyetinde doğrudan veya başka bir bankadan kredi çekmek suretiyle para yatırma bilgisi, FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesi ile kapatılan sendika, dernek, vakıf ve federasyon üyelik, yöneticilik bilgisi, fiili darbe davalarında yargılanma bilgisi, darbe girişimi sürecinde sözde Sıkıyönetim Atama Listesi içinde yer alan güvenlik personeli bilgisi, FETÖ örgütü mahrem imamlarının güvenlik personeli ile örgütsel irtibat sağlama kapsamında ankesör/ardışık aramalar tespit bilgisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı içinde örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin FETÖ örgütüne bağlılık kodlama bilgisi, güvenlik personelinin ve FETÖ mahrem yapılanmasındaki kişilerin örgütsel bağlılığının sağlanması yönünden FETÖ örgütü içinde mahrem sorumlu olan kişiler bilgisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu kurumları giriş sınavları, komiser yardımcılığı gibi kamu giriş sınavlarında yapılan örgütsel usulsüzlüklere ilişkin soruşturma bilgisi, FETÖ örgütü mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirme sürecinde örgütsel amaçlı operasyonel GSM hattı kullanan kişilerin bilgisi, örgüt içi evlilik ve işe yerleştirme hususlarında adli soruşturması bulunan kişilerin bilgisi, iltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair bilgiler, müzahir kuruluşlara yapılan mali destek, şüpheli para transferleri ve diğer mali bilgiler, örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair bilgiler, kurumlar tarafından yapılan inceleme, araştırma ve idari soruşturmalarda tespit edilen bilgiler."

- Bank Asya hesapları özel yazılımla inceleniyor

FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketlerinin de özel oluşturulan bir yazılımla incelendiği ifade edilen raporda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından destek amacıyla bankaya para yatırıldığı anımsatıldı.

Raporda, bazı başvurucuların "Arkandayız Bank Asya diren", "Hep destek tam destek", "Seninleyiz Bank Asya" şeklinde açıklamalarla para yatırdığı, bazı başvuranların ise başka bankalardan çektikleri kredileri destek amacıyla bu bankaya aktardığı belirtildi. Ayrıca raporda örgütün yurt dışı yapılanmasına mali destek amacıyla Bank Asya üzerinden usulsüz kredi kullanımı ve para transferlerini ortaya koyan hususlar da yer aldı.

- Mahrem yapılanma ve sınav usulsüzlükleri

FETÖ’nün kamu kurumları yapılanmasının da anlatıldığı raporda, örgütün özel olarak yetiştirdiği mensuplarının devlete sızarak paralel bir yapılanma amacıyla faaliyetler yürüttüğü, bu kapsamda mensuplarını örgüt evlerinde KPSS, kurum ve akademik sınavlar için hazırladığı ve usulsüz yollarla ele geçirdiği sınav sorularını bu kişilerle paylaştığı belirtildi. Örgütün askeriye ve emniyet gibi devletin en kritik birimlerine sızarak yürüttüğü gizli yapılanmanın da örnek olaylar ile anlatıldığı “FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması” bölümünde ise, mahrem hizmetlerde görev yapacak kişilerin, küçük yaşlarda örgüt adına devşirilerek sadakati ve teslimiyeti yüksek, örgüt içerisinde her kademede sorumluluk alarak ilerlemiş, örgüt liderinden gelen talimatları akla ve hukuka uygunluğunu sorgulamadan yerine getiren örgüt ideolojisini azami derecede benimseyenlerin olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda verilen çok sayıdaki karar örnekleriyle örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin detaylar ortaya konuldu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun raporunda, kabul ve ret kararlarının örneklerine de yer verildi. Komisyon faaliyet raporunun tamamına “www.ohalkomisyonu.tccb.gov.tr” internet adresinden erişilebilecek.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (31.12.2020)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 75’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 494.260 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

31/12/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.630’dur. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (112.310)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 14.320’dir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 31/12/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (13.170 kabul, 99.140 ret olmak üzere) toplam 112.310’dur. Kabul kararlarından 61’i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 3 (üç) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.520 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Komisyonun görev süresi, 25.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/562 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bir yıl süreyle uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (02.10.2020)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490.600 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

02/10/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (110.250)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 16.050’dir.

 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 02/10/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (12.680 kabul, 97.570 ret olmak üzere) toplam 110.250’dir. Kabul kararlarından 60’ı kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 33 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 87’si hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (03.07.2020)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

03/07/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (108.200)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 18.100’dür.

 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 03/07/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (12.200 kabul, 96.000 ret olmak üzere) toplam 108.200’dür. Kabul kararlarından 60’ı kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 30 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 85’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”    uygulaması üzerinden  Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (27.3.2020)

 

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

 

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Komisyon Kararları

27/3/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (105.100)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 21.200’dür.

 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 27/3/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (11.200 kabul, 93.900 ret olmak üzere) toplam 105.100’dür. Kabul kararlarından 57’si kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 27 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 83’ü hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 2019 yılına ait Faliyet Raporuna erişmek için tıklayınız.

OHAL Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporu yayımlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun, göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaları, oluşturulan veri analiz sisteminden değerlendirme kriterlerine, FETÖ’nün yasadışı faaliyetlerinin tespitinden karar örneklerine kadar tüm işlemler hem Türkçe hem de İngilizce olarak rapor haline getirildi.

Komisyonun kuruluşuna ilişkin bilgilerin verildiği raporda, bugüne kadar komisyona 126 bin 300 başvuru yapıldığı belirtildi. Komisyonun iki yıl içinde başvurulardan yaklaşık yüzde 80’ini sonuçlandırdığına işaret edilen raporda, başvurularla ilgili süreçlerin komisyonun internet sitesindeki başvuru takip sisteminde takip edilebildiği hatırlatıldı. Raporda, başvurunun incelenmesine, karar sürecinde yapılanlara yönelik bilgi de sunuldu. Komisyon tarafından oluşturulan "Başvuru İnceleme Sistemi"nde 20'den fazla kurumdan temin edilen bilgilerin yer aldığı, 63 ayrı başlıkta sorgulama yapıldığı belirtilen raporda, bu sistemin görselleri de paylaşıldı.

Faaliyet raporunun "OHAL Komisyonu Başvuru Değerlendirme Yöntemi" başlıklı bölümünde ise ele alınan her bir dosyada kişinin beyanlarından yola çıkarak ihraç sebeplerine dair bilgi ve belgeler esas veri kaynağından temin edilerek incelendiği, Komisyonun karar değerlendirmesindeki temel yaklaşımın ise örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespit edilmesine yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Her bir dosyayı ayrı ele alarak bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veren Komisyon yaptığı değerlendirmede ret kararı verilen eşten bağımsız olarak; kendisinin herhangi bir bağlantısı tespit edilmediğinde ‘şahsilik ilkesi’ gereğince 620 diğer eşin başvurusunun kabul edildiği bilgisi raporda yer aldı. Yargı mercileri tarafından verilen kararları da UYAP sistemi üzerinden takip eden Komisyonun, adli mercilerce örgüt üyeliği kapsamında yapılan soruşturma ve kovuşturmalardan bağımsız olarak iltisak ve irtibatın olup olmadığı yönünde idari bir inceleme ve değerlendirme neticesinde karar verildiği belirtildi.

Raporda, FETÖ tarafından mağdur edilenlerin, ortak kullanılan ADSL hatları ve yakınlara verilen cep telefonu hatları üzerinden ByLock kullanılması gibi durumlarla örgütün tuzağına düşen kişilerin haklarının iadesi yönünde de çalışıldığı belirtildi. Başvuruların gerekçeli kararlarla sonuçlandırıldığı anlatılan raporda, kabul ve ret karar örneklerine de yer verildi.

Raporda, Komisyonun başvuruları değerlendirmede ele aldığı kriterler şöyle sıralandı:

"Adli soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespit ve bilgiler, FETÖ/PDY örgüt içi şifreli haberleşme programı kullanımına dair ByLock, Eagle gibi kullanıcı bilgisi, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya'da yeni hesap açan ve destek mahiyetinde doğrudan veya başka bir bankadan kredi çekmek suretiyle para yatırma bilgisi, FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesi ile kapatılan sendika, dernek, vakıf ve federasyon üyelik, yöneticilik bilgisi, fiili darbe davalarında yargılanma bilgisi, darbe girişimi sürecinde sözde Sıkıyönetim Atama Listesi, Bölge Komutanları Listesi ve Konsey Listesi içerisinde yer alan güvenlik personeli bilgisi, FETÖ örgütü mahrem imamlarının güvenlik personeli ile örgütsel irtibat sağlama kapsamında ankesör/ardışık aramalar tespit bilgisi, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin FETÖ örgütüne bağlılık kodlama bilgisi, Güvenlik personelinin ve FETÖ mahrem yapılanmasındaki kişilerin örgütsel bağlılığının sağlanması yönünden FETÖ örgütü içinde mahrem sorumlu olan kişiler bilgisi, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Kamu Kurumları Giriş Sınavları, Komiser Yardımcılığı gibi kamu giriş sınavlarında yapılan örgütsel usulsüzlüklere ilişkin olarak soruşturma bilgisi, FETÖ örgütü mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirme sürecinde örgütsel amaçlı operasyonel GSM hattı kullanan kişiler bilgisi, örgüt içi evlilik ve işe yerleştirme hususlarında adli soruşturması bulunan kişiler bilgisi, iltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair bilgiler, müzahir kuruluşlara yapılan mali destek, şüpheli para transferleri ve diğer mali bilgiler, örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisine dair bilgiler, kurumları tarafından yapılan inceleme, araştırma ve idari soruşturmalarda tespit edilen bilgiler."

Bunun yanı sıra örgütle iltisaklı gazeteye abonelik ödemesi veya üst amir kanaati ya da kapatılan iltisaklı derneğe üyeliğin tek başına ret gerekçesi olarak görülmediği bildirildi.

- Mahrem yapılanma

FETÖ'nün mahrem yapılanmasının da anlatıldığı raporda, mahrem hizmetin devletin en kritik ve operasyonel birimlerine sızılarak örgüt adına yürütülen gizli faaliyetleri kapsadığı belirtildi.

Raporda, FETÖ açısından mahrem yerlerin yargı, emniyet, mülkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile bazı özel kurumların olduğuna işaret edildi. Emniyet ve TSK gibi kurumlarda yer alan örgüt mensuplarının genellikle kurum dışından sivil imamlara bağlı faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, bu hizmet birimlerinin hücresel yapılanmaya sahip olduğu kaydedildi. Raporda, mahrem hizmetlerde, terörist başı Fetullah Gülen veya örgütün üst yönetim katından gelen talimatlara, doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini, hukuki, ahlakiliğini sorgulamadan yerine getirecek, mutlak itaat ve teslimiyet gösteren özel seçilmiş̧ örgüt mensuplarının kullanıldığı bildirildi, mahrem yapılanmaya yönelik örnek olaylara yer verildi.

Faaliyet raporunun "Kamu Kurumları Giriş Sınavında FETÖ'nün Usulsüzlükleri" bölümünde ise örgütün sınav sorularını usulsüz ele geçirerek örgüt üyelerine verdiği aktarıldı. Raporda, kamu kurumlarına girişe yönelik sınavlardaki soruların örgüte ait "KPSS/Kurum Sınavlarına Hazırlık Evi" olarak adlandırılan ve çoğunluğu Ankara'da olan evlerde dağıtıldığı belirtildi.

- Karar detayları

OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) toplam 131 bin 922 işlemin tesis edildiği bilgisi paylaşılan raporda, bunlardan 125 bin 768'inin meslekten ihraç, 270'inin yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, 3 bin 213'ünün emekli personelin rütbesinin alınması, 2 bin 761'inin ise kurum ve kuruluşların kapatılması olduğu bildirildi.

Meslekten ihraç edilen 122 bin 715 kişinin başvuru yaptığı bunlardan 96 bin 176'sının sonuçlandırıldığı kaydedilen raporda, toplam kararın yüzde 78,37'sini meslekten ihraç edilenlerle ilgili olduğu belirtildi. Yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesine yönelik 164, emekli personelin rütbesinin alınmasıyla ilgili 2 bin 481, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin ise 940 başvuru (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) alındığı ifade edilen raporda tüzel başvurulardan 50’si hakkında da kabul kararı verilerek tekrar açılmasına yönelik olduğu aktarıldı.

Raporun son bölümünde, Komisyona yapılan ziyaretlerle ilgili bilgiler yer aldı.

Raporun, "komisyonun çalışmaları hakkında kamuoyuna kapsamlı bilgi aktarılması" amacını taşıdığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın yasama, yürütme, yargı ve medya temsilcileri ile birlikte uluslararası kuruluşlarının mensuplarıyla da paylaşılacağı belirtildi. OHAL Komisyonu faaliyet raporunun tamamına "www.ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek. 

-Karar sayısı 100 bini aştı

2019 yılı sonu itibariyle 98 bin 300 başvuru dosyası hakkında karar veren Komisyon aralıksız çalışmalarına devam ederek yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde 3 bin 200 dosyayı daha karara bağlayarak toplam karar sayısında 101 bin 500’e ulaştı.

31 Ocak 2020 itibariyle 10 bin 200 kabul, 91 bin 300 ise ret kararı olmak üzere 101 bin 500 dosya hakkında karar veren Komisyon, geriye kalan 24 bin 800 dosyayı ise bu yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (26.12.2019)

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

26/12/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (98.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 28.000’dir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 26/12/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (9.600 kabul, 88.700 ret olmak üzere) toplam 98.300’dür. Kabul kararlarından 50’si kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 78’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir. Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Komisyonun görev süresi 26.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/443 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca bir yıl süreyle uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

OHAL KOMİSYONU ÇALIŞMALARI HAKKINDA KAPSAMLI

BİLGİ NOTU (26.12.2019)

 

  • OHAL Döneminde KHK’lar ile Yapılan Tedbir İşlemleri

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından terör örgütünün tüm unsurlarının bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi uygulandı.

  • OHAL Komisyonu kuruluşu ve görevleri

OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere 7075 sayılı Kanun (685 sayılı KHK) ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başladı. Yedi Üyeden oluşan Komisyonun bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyonun görevleri arasında; olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular yer aldı.

  • OHAL Komisyonunun AİHM tarafından etkili iç hukuku yolu olarak tanınması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12 Haziran 2017 tarihinde vermiş olduğu  ‘Köksal’ kararında, OHAL Komisyonunu etkili iç hukuk yolu olarak kabul ederek, öncelikle Komisyona başvuru yapılmasını müteakiben idari yargı mercileri ve Anayasa Mahkemesi kararından sonra AİHM’ne başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

  • OHAL Komisyonuna başvuru süreci ile inceleme veri analiz sistemi

Komisyon, 12 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan çalışma usul ve esaslarına ilişkin tebliğin ardından 17 Temmuz 2017’de elektronik ortamda bilgi işlem sistemi üzerinden ilk başvuruları almaya başladı.

Komisyon tarafından elektronik ortamda 7/24 saat esaslı başvuru alma işlemi gerçekleştirilmiş olup başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen ve toplam 490 bini bulan evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi oluşturulan özel bir bilgi işlem altyapısı sayesinde tamamlandı.

Komisyonca elde edilen bilgi ve belgelerin işlenmesi ve değerlendirilmesi için Veri Analiz Sistemi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden temin edilen verilerin analizine dayanan Bank Asya Veri İnceleme Sistemi Komisyonun kullanımına sunuldu.

Komisyon bilgi işlem altyapısının ve inceleme veri analiz sisteminin tamamlanmasını müteakiben 22 Aralık 2017’de başvuru dosyaları hakkında karar verme sürecine başladı.

  • OHAL Komisyonu başvuru değerlendirme kriterleri

Komisyon inceleme, değerlendirme ve karar verme kıstaslarını 2014 yılı ilgili MGK kararlarını dikkate alarak belirledi. Ayrıca Bank Asya'nın içinde bulunduğu finansal krizi aşabilmesi için örgüt liderinin 25 Aralık 2013 tarihindeki talimatına istinaden bu bankayı kurtarma amaçlı destek mahiyetinde yapılan para yatırma işlemleri dikkate alındı.

Hakkaniyet gereği başvurular değerlendirilirken tekemmül eden dosyalar KHK sırası da gözetilerek değerlendirmeye alındı. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.  Mahkemeler tarafından verilen beraat ve savcılıkların verdiği takipsizlik kararı alan dosyalar öncelikle incelendi. Komisyon tarafından yapılan incelemede ilgili veriler, kişinin örgüt bağlantısını ortaya koyan 20’den fazla değerlendirme kriteri göz önünde bulunduruldu.

Örneğin; FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları "Bylock" program kullanıcılığı ve içerik tespiti, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya'daki destek mahiyetindeki hesap hareketleri, FETÖ ile iltisaklı sendikalara örgütsel talimatla üyelik veya yöneticilik, FETÖ ile iltisaklı, kapatılan ya da kayyum atanan kurumlarla irtibatı gösteren SGK çalışma kayıtları, FETÖ/PDY örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek, vakıf, federasyonlarla aidiyeti ortaya koyan bilgiler, bu kurumlara yapılan mali yardımlar ve diğer para transferleri, örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla irtibatına ilişkin bilgiler, idari veya adli soruşturma ve kovuşturma bilgileri bu veriler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra bir dosyanın üst amir kanaati esas gösterilerek hazırlandığı görüldüğünde bu kanaat, kapatılan iltisaklı derneğe üyelik, "Kimse yok mu" derneğine yardım edilmesi ya da çocuğunu iltisaklı okula göndermesi tek başına ret gerekçesi olarak hiç görülmedi. Diğer ilgili kurumlardan başlangıçta her bir dosya bazında alınan veriler arasında kişi hakkındaki iddianın gerçekliği teyit edilmediği takdirde bu veri kullanılmadı.

Bank Asya Veri İnceleme Sistemi; Komisyon tarafından TMSF ve TBB Risk Merkezi’nden elde edilen verilerin analizini yapabilmek amacıyla oluşturulan bu sistem sayesinde başvurucuların her türlü Bank Asya işlemine ilişkin bilgiler veri havuzunda toplandı. Bilindiği üzere FETÖ örgütü liderinin üç farklı tarihte ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemde olan Bank Asya destek amaçlı örgüt mensuplarına açık talimatı olmuştur. 25 Aralık 2013 tarihinde Bank Asya'ya ilk destek talimatının ardından 2014 Ocak ayından itibaren hesap açma ve para yatırma işlemlerinin yoğunlaştığı görüldü. Yine Bank Asya ile ilgili birtakım tedbirlerin alındığı 2014 Eylül ve 2015 Şubat'ta da bu tür işlemlerin arttığı bilinmektedir. Ocak 2014 -Şubat 2015 tarihler arasında sadece ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya'daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi. 'Şüpheli' görülen bu işlem dikkatlice incelendi. Komisyon ‘Bank Asya Veri İnceleme Sistemi’ni kullanarak kişinin yapmış olduğu işlem hareketlerinin olağan bankacılık faaliyetleri içerisinde mi yoksa örgüt liderinin talimatına istinaden mi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Gerekçeli Karar ve Şahsilik İlkesi; Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ele alınarak bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verilmektedir. Başvurucunun eşi veya aile bireyleri hakkında FETÖ üyeliği, irtibatı, iltisakı bilgisi olmasına rağmen yapılan gerekli inceleme neticesinde başvurucunun kendisinde herhangi bir irtibat tespit edilmediğinde başvuru dosyası hakkında kabul kararı verildi. Bu bağlamda Komisyonun yaptığı inceleme sonucunda terör örgütüyle irtibatı nedeniyle ret kararı verilen eşinden bağımsız olarak 620 diğer eşin başvurusu kabul edildi.

Beraat ve takipsizlik kararları; Komisyonca, haklarında takipsizlik ve beraat kararı verilen başvurular öncelikli olarak incelenmektedir. Yargı mercileri tarafından haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan başvurucular bakımından örgüt üyeliği yönünde suç işleyip işlemedikleri veya örgüte yardım edip etmedikleri değerlendirilen cezai bir soruşturma yürütülmektedir. Komisyon tarafından yapılan inceleme ise öncelikle idari bir incelemedir. Bu kapsamda başvurucuların örgüt üyeliği ve mensubiyetinin yanında örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yapılan değerlendirmede, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak karar verilmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Bölge İdare mahkemesinin kararı da bu yöndedir.

  • OHAL Komisyonu kararları

25/12/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300’dür.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (98.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 28.000’dir.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 25/12/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (9.600 kabul, 88.700 ret olmak üzere) toplam 98.300’dür. Kabul kararlarından 50’si kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 78’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.500 dosya hakkında ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır.

Kabul kararları; Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Aynı zamanda bu kişilerin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabilmesi mümkündür.

Ret kararları; Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY mensupları tarafından oluşturulan ve kullanılan bir ağ olması nedeniyle, başvurucuda bu programın kullanıldığının tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olduğu için komisyon kararlarında tek başına reddi gerektirir. Yine FETÖ/PDY örgüt liderinin çağrısı üzerine destek amacıyla doğrudan veya başka bir bankadan kredi kullanarak Bank Asya'ya para yatırılması örgütle iltisakını ve irtibatını ortaya koyan bir gerekçedir.

Reddedilen kararların yüzde 92'sinde adli soruşturma ve kovuşturma bilgisi mevcut olduğu ve yaklaşık yüzde 50'si hakkında ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verildiği tespit edildi. 88 bin 700 ret kararındaki başlıca kriterlerden olan FETÖ'nün örgüt içi iletişim aracı "Bylock" programı kullanıcılığı tespiti yüzde 42, örgüt liderinin belirli tarihlerdeki talimatı sonrası Bank Asya'daki destek mahiyetinde para yatırma işlemi yapanların oranı ise yüzde 47 olarak gözlemlendi.

Yargı yolunun açılması; Komisyon ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilmekte olup, bu bağlamda kişilere başlangıçta kapalı olan yargı yolu Komisyon kararından sonra açılmış olmaktadır.

Gıyabında karar; Komisyon kurulmadan önce KHK’lar ile haklarında işlem yapılan kişilerin bir kamu kurumuna başvuru yapmış olması veya idare mahkemesinde dava açılması durumunda, Komisyona doğrudan başvuru yapılmaması durumunda dahi önceki başvuruları resen işleme konuldu. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde bu başvuruların içerisinden 94 dosya hakkında da kabul kararı verilerek kişinin kamu görevine iade sağlandı.

Başvuru Takip Sistemi; Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir.

  • Komisyona ziyaretler; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin etkili iç hukuk yolu olarak adres gösterdiği Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu göreve başladığı günden bu yana birçok yerli ve yabancı heyeti ağırladı. Ziyaret esnasında Komisyonun kurduğu bilgi işlem altyapısından 490 bin evrakın tasnif ve kayıt altına alındığı arşivine, veri analiz sisteminden değerlendirme kriterlerine kadar tüm Komisyon faaliyetlerini şeffaflıkla yerinde görme imkanı sağlandı. AİHM,  Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi kuruluşların heyetleri ile çok sayıda toplantı yapılmıştır. Geçtiğimiz Temmuz ayında yirmiden fazla Avrupalı büyükelçilik temsilcisi davet edilerek yapılan çalışmalara ilişkin yabancı misyonlara brifing verildi. Komisyon basın mensuplarının da içinde olduğu çok sayıda heyeti ağırlayarak şeffaf ve bilgi paylaşımına açık bir yol izlemeye özen gösterdi.
  • Genel Değerlendirme

Komisyon değerlendirmeye aldığı her bir dosyanın, en az bir insana bir aileye karşılık geldiğini çok iyi bilerek karar verdi. Öncelikle kişinin başvuru dilekçesindeki beyanlarından yola çıkarak, kurum ihraç sebepleri ile birlikte tespit edilen veriler titizlikle ele alındı.

Bunun yanı sıra Komisyon ilgili kurumlar tarafından yapılan çalışma verilerini de inceledi. Esas itibariyle FETÖ terör örgütü tarafından mağdur edilenler, örneğin; komşu ile ortak kullanılan ADSL hatları ve yakınlarına verilen indirimli GSM hatları üzerinden bylock indirilmesi ve kullanılması gibi örgütün tuzağına düşen kişilerin haklarının iadesi yönünde çalışılmaktadır. Bu değerlendirmedeki temel yaklaşım örgütün emir ve talimatına göre hareket edilip edilmediğinin tespit edilmesine yöneliktir. Bu inceleme sırasında kullanılan bilgi ve belgeler esas veri kaynağından temin edilip analiz edilmesi sonucunda karara yansıtılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda verilen kabul kararları ile bugüne kadar binlerce kişinin görevine iadesi sağlanmıştır.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyonun Faaliyet Raporunun ocak ayında internet adresinde yayımlanması öngörülmektedir. Komisyon çalışma ve karar sonuçlarını iki aylık dönemlerde yaptığı Duyurular ile kamuoyunu bilgilendirmektedir.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (25.10.2019)

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 487.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

25/10/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.200’dür.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (92.000) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 34.200’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 25/10/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (8.100 kabul, 83.900 ret olmak üzere) toplam 92.000’dir. Kabul kararlarından 33’ü kapatılan (dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkindir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna Komisyonun http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (29.08.2019)

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 482.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

29/08/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.200’dür.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (84.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 41.900’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 29/08/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (6.700 kabul, 77.600 ret olmak üzere) toplam 84.300’dür. Kabul kararlarından 28’i kapatılan (dernek, vakıf, televizyon kanalı) kuruluşların açılmasına ilişkindir.

Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 20 aylık süre içerisinde toplam başvuruların (2/3’ü) üçte ikisi hakkında karar verilmiş bulunmaktadır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“Kabul” veya “Ret”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna Komisyonun http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (28.06.2019)

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 475.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

28/06/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.200’dür.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (77.900) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 48.300’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 28/06/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (6.000 kabul, 71.900 ret olmak üzere) toplam 77.900’dür.

Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 1,5 (bir buçuk) yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 61’i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2.520 başvuru hakkında ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

 Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna Komisyonun http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

 

Kamuoyuna Duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (03.05.2019)

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 470.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

03/05/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.120’dir.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (70.406) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 55.714’tür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 03/05/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (5.250 kabul, 65.156 ret olmak üzere) toplam 70.406’dır.

Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2.500 başvuru hakkında ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

 Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi” uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna Komisyonun http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

 

Kamuoyuna Duyurulur.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (15.03.2019)

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 460.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

15/03/2019 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.000’dir.  Komisyon tarafından verilen karar sayısı (63.100) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 62.900’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 15/03/2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (4.750 kabul, 58.350 ret olmak üzere) toplam 63.100’dür.

Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 15 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yarısı hakkında karar verilmiş bulunmaktadır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

 Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporu ocak ayında internet adresinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporunun İngilizce versiyonuna Komisyonun http://soe.tccb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

 

Kamuoyuna Duyurulur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 2018 yılına ait Faliyet Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

KARARLARI HAKKINDA DUYURU (29.12.2018)

 

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 451.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

29/12/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 125.600’dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (50.300) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 75.300’dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 29/12/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (3.700 kabul, 46.600 ret olmak üzere) toplam 50.300’dür.

Buna göre, Komisyon bir yıl içerisinde 50.300 başvuru ( toplam başvuruların %40’ı) dosyasını karara bağlamıştır. Komisyon ayrıca görev kapsamına girmeyen 2.400 başvuru hakkında da ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”      uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu (“KABUL” veya “RET”) hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada 1.200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.